Masszázs és belső egészség

Hogyan csökkentsük a stresszt masszázzsal?

A stressz és a feszültség eloszlatása a masszáz ssegítségével

A stressz és feszültség különösen nagy megterhelést róhat szerveze­tünkre, és ez a megnövekedett teher gyorsíthatja öregedésünket, vala­mint betegségekhez és rossz közérzethez vezethet. A masszázs hely­reállíthatja közérzetünket, segít, hogy lenyugodjunk, amit a szervezet kiegyensúlyozott működésének helyreállításával ér el. A vérkeringés fokozásával elősegíti testünk teljes lehetőségeinek kiaknázását.

Minden masszázskezelés után azonnal érezni fogjuk a feszültségek, stresszek csökkenését szervezetünkben, ami ezzel párhuzamosan azt eredményezi, hogy elménk szintjén is növekvő nyugalomra teszünk szert. Ezt a változást a külső megfigyelő, mint a jellemben való pozi­tív jegyek megjelenését fogja észrevenni, míg mi ezzel egy időben azt vesszük majd észre, hogy a ránk nehezedő felelősséggel sokkal könnyebben tudunk bánni. A békésebb természet kialakításával sokkal pozitívabban értékeljük majd környezetünket, s ez elősegíti környe­zetünk harmóniájának fokozását is.

Nagyon sok olyan helyzetbe kerülhetünk, amikor érzelmileg és fi­zikailag is befolyásolhatnak bennünket. Ilyenkor a túlzott behatás mi­att mérgesnek, csalódottnak vagy kedvetlennek érezhetjük magunkat, ami annak köszönhető, hogy nem voltunk képesek kezelni a kiala­kult állapotot. Viszont a masszázs alkalmazásával megtanulhatjuk, hogyan alakítsuk át az ilyen helyzetek által generált kellemetlen ér­zést pozitív hatásokká. Meg kell tanulnunk energiánk fokozását és a stresszek eltávolítását. Egy szó, mint száz, most  megtanítjuk Önt, miként érhetik el és valósíthatják meg az előbb leír­takat. Az egészség, a fiatalság és a boldogság megőrzése érdekében mindenkinek meg kell tanulnia lazítani.

Bárhol is vagyunk, mindig lehetőségünk lesz mellkasunk megnyo­mására, illetve egy jó nagy mosolyra, mellyel csecsemőmirigyünket és a nyirokrendszert tudjuk serkenteni.A csukló begörbítésével, miközben mellkasunkat ütögetjük, segítjük a nyirok­folyadék jobb áramlását, valamint az ezzel egy időben történő mo­sollyal megújult energiát küldünk a csecsemőmirigyünkbe. A csecse­mőmirigy és a nyirokszervek tökéletes működése segíti a vérben ta­lálható fehérjék cukorrá alakítását, ami fokozni fogja szervezetünk energiaellátását.

Hogyan ellenőrzik a belső elválasztású mirigyek a stresszt?

A bennünket érő stresszek igen nagy megterhelést rónak szerveze­tünkre. Az orvosok szerint a stressz okozza a legtöbb elhalálozást tár­sadalmunkban. A feszültségek felemésztik energiánkat, elnyelik a kü­lönféle ásványi anyagokat, valamint kibillentik hormonháztartásunk egyensúlyát. Az elvesztett egyensúlyt a külső elválasztású mirigyek rendszeres masszírozásával állíthatjuk helyre.

Tanuljuk meg jól a mirigyekhez tartozó masszázspontok pontos he­lyét, mivel közérzetünk és egészségünk nagyban függ ezeknek a szer­veknek a tökéletes működésétől. A lábon és a kézen egyaránt végez­zük el a rendszeres kezeléseket. A külső elválasztá­sú mirigyek egymás közötti működése nagyon szorosan összekapcso­lódik, ezért, ha az egyik helytelenül végzi dolgát, akkor az az egész rendszerre kifejti káros hatását.

Működésük olyan érzelmeket is befolyásol, mint például a boldog­ság, az örömérzet, az izgatottság és a szenvedélyesség, de ugyanígy kiválthatják a rossz közérzettel járó hangulatokat is, mint például az aggódás, a félelem, a düh, a depresszió és a szomorúság. Amint látjuk egész személyiségünket, mentális állapotunkat befolyásolja a kül­ső elválasztású mirigyek egészségi állapota.

A nagylábujj és a hüvelykujj ingerlésével fokozhatjuk az agy és az agyalapi mirigy működését. Az agy által folyamatosan termelt elekt­romos impulzusok nagyon fontos szerepet töltenek be mentális egész­ségünkben. Habár ezek az impulzusok nem olyan erőteljesek, mint azok a jelek, melyek a szívműködésünket szabályozzák, viszont fontos szerepet töltenek be érzelmünk és közérzetünk kialakításában.

Szenteljünk különös figyelmet a pajzsmirigy masszázspontjainak in­gerlésére, amivel testünk hőmérsékletét szabályozhatjuk, és így meg­szüntethetjük a feszültség okozta esetleges hőhullámokat. Az inzulin fokozott termelése érdekében masszírozzuk meg a hasnyálmirigy te­rületeit, s így az izmainkban található cukrot energiává alakíthatjuk.

Most a mellékvese reflexzónái következnek. Ez a szervünk állítja elő az adrenalint, ami többletenergiát állíthat elő olyan esetekben, amikor éppen szükségét érezzük. Ezt a pontot a kéz belső oldalán ta­lálhatjuk, majdnem pontosan a tenyér középpontjában, kissé elnyúlva az ujjak irányába. A terület masszírozásakor a hasi idegközpont is in­gerlődik, mely segít fokozni a központi idegrendszer, és rajta keresz­tül az egész szervezet ellazultságát. Ezek a pontok a mentális és fi­zikai egészségünk számára nagyon fontos szervek működését serken­tik. A külső elválasztású mirigyek fokozott működése által generált új életerő hatékonyabbá tesz a napi munkánk során, és pozitív személyi­ségjegyekkel ruház fel bennünket.

Természetes stresszoldási módszer

Megfigyelték már, hogy az ideges emberek mindig erősen dörzsölgetik a kezüket? Ez valójában a természetes feszültséglevezetés egyik mód­szere. Az egyik kéz ujja ilyenkor a másik kézen található masszázspon­tokat ingerli, illetve a kéz görgetésekor a bütykök nyomást gyakorol­hatnak a hasi idegközpont masszázsterületére, mely segít a test ellazítá­sában.

Másik módszer, mellyel feszültségünket levezethetjük, a kezek szo­ros összezárása, mint amikor imához összekulcsoljuk. Ezt hétszer vé­gezzük el egymás után. Ha túlságosan feszültnek érezzük magunkat, akkor ezt a gyakorlatot kiegészíthetjük még egy mozdulattal, még­pedig összekulcsolt ujjainkat kicsit fellazítva húzzuk fel a középső bütyökig úgy, hogy az ujjak összedörzsölődjenek. Ebben a pozíció­ban tartva szorítsuk össze az ujjakat hétszer egymás után. Most érint­sük egymáshoz ujjhegyeinket, és a nyomás-lazítás módszerrel ingerel­jük azokat. Eközben csukjuk be szemünket, és lélegezzünk mélyeket.

A belégzés ütemére nyomjuk egymáshoz ujjainkat, majd kilégzéskor lazítsuk el, és ezzel együtt egész testünket. Ha szükségét érezzük, is­mételjük meg többször is egymás után a gyakorlatot.

Miért fontos a mélylégzés a stressz megszüntetésében?

A mély és egyenletes légzés az egyik legfontosabb módszer a stressz­helyzetek kezelésében, valamint a mentális egészség megőrzésében. Tudták, hogy a belélegzett oxigén több mint egyharmadát az agy hasz­nálja fel? A belélegzett oxigén összekapcsolódik minden mozdula­tunkkal és gondolati tevékenységünkkel, hozzásegít bennünket, hogy hatékonyan dolgozzunk, gondolkozzunk, és élvezzük az életet.

Stresszhatás alatt gyorsan és felszínesen lélegzünk, ami tovább fo­kozza szervezetünk és elménk merevségét, illetve feszültégét. Ilyen­kor vegyünk lassú, mély lélegzeteket, mely megnyugtatja légzésünket és lecsendesíti elménket. Összpontosítsunk felemelő és boldogsággal teli gondolatokra, mely tovább gyorsítja elménk lenyugvását. Meg fognak lepődni, hogy milyen könnyen elérhető ez az állapot akkor, ha figyelmünket a légzésre fordítjuk Amint a légzés és vele együtt az el­me aktivitása lenyugodott, szervezetünkben is létrejön a pihenés álla­pota. Ebben a mély, ellazult állapotban stresszeink és feszültségeink könnyedén feloldódhatnak.

Az aggályok eloszlatásához folyamodjunk a képzeletünkhöz

A világon a masszázs az egyik legtermészetesebb és legcsodálato­sabb módja annak, hogy ellazuljunk! Míg testünkön reflexmasszíro­zást végzünk, összpontosítsunk mindig boldogsággal teli gondolatok­ra. Elképzelhetjük például magunkat egy olyan helyen, ahol éppen a legszívesebben lennénk. Képzeljük el a tengerparti hullámok cso­bogását, a holdsugár megvilágította a partokat, halljuk, ahogy a hul­lámok felfutnak a homokpartra, a sirályok rikoltozását és egy hajó távoli kürtjének hangját. Más alkalommal elképzelhetjük magunkat, amint magas hegyekkel övezett tóparton üldögélünk. Halljuk a mé­hek dongását a fenyőfák gallyai közt és a madarak boldogságfakasz­tó énekét. Közben lélegzésünk legyen ütemes, valamint lágyan masszírozzuk talpunk, fejünk és fülünk reflexpontjait. Puhán dörzsöljük meg a már korábban tárgyalt varázslatos reflexterületeket, és hama­rosan minden feszültségünk eltűnik majd.

Hozzáállásunkkal nagyon sokat javíthatunk egészségi állapotun­kon. Nyugtassuk le szervezetünket, valamint elménket a természet gyógyító erejével. Szeretteinkkel is osszuk meg ezt a tudást, vegyünk nekik masszírozó eszközöket, valamint kézi masszázsgolyót. Mutassuk meg nekik a nyomás-továbblépés masszí­rozási technikát, és hamarosan látni fogjuk, hogyan szabadulnak meg ők is aggodalmaiktól, váltanak át harmonikusabb viselkedésre. Ez to­vább fokozza majd a mi boldogságunkat is, illetve segít még jobban csökkenteni a bennünk felhalmozódott feszültségeket.

A stressz megszüntetéséhez lazítsuk el az idegeket, a nyakat és a gerincoszlopot

Első lépésben figyeljünk a tarkón található masszázsterületre, amit szak­nyelven nyúltagynak neveznek. Ez az a terület, ahol a gerincoszlop és az agyvelő találkozik. Itt nagyon fontos idegközpontok találhatók, melyek szabályozzák többek között légzésünket, keringési rendsze­rünket és más fontos testi funkcióinkat. A reflexterület ingerlésével energiát küldhetünk egész testünkbe, és amikor szükséges, nyugalmat teremthetünk magunkban.

Jobb kezünk középső ujját helyezzük a nyak hátsó részén találha­tó árokba közvetlen a tarkó alatt. Nyomjuk meg és tartsuk meg a nyomást, miközben számoljunk el lassan háromig, majd lazítsunk. Ismételjük meg az egészet néhányszor egymás után. Ha fejünket eközben előre-hátra mozgatjuk, érezhetjük a gerinc tete­jének mozgását ujjunk alatt.

Feszültség és stresszhatás alatt hajlamosak vagyunk megfeszíteni izmainkat, ami feszes és fájó háthoz vezethet. Ha ilyet tapasztalunk, akkor masszírozzuk mag a gerinc közelében elhelyezkedő masszázsterü­leteket, valamint az egyes izmokhoz tartozó pontokat, melyek a ge­rinchez csatlakoznak. Masszírozzuk át a nyakhoz tartozó reflexpon­tot is, amely a nagylábujj vagy a hüvelykujj körül található. Az in­gerlés fokozása érdekében meg is forgathatjuk nagylábujjunkat vagy hüvelykujjunkat, mintha csak a fejünket forgatnánk. Ha ezzel kész vagyunk, a gerinc reflexpontjai következnek. Jól dörzsöljük meg tal­punk belső oldalát végig az ív mentén a saroktól a nagylábujjig, vagy a mutatóujjtól lefelé haladva a hüvelykujj alatt egészen a csuklóig. A masszázsnál ujjunkat körkörösen mozgassuk, ezzel segítve a gör­csök fellazulását.

Dörzsöljük át a váll és a csípő reflexterületeit, melyek a kéz és láb­fej külső élén találhatók. Most vegyük szemügyre ismét, és segítségével keressük meg talpunkon az ülőideg reflexpontját, valamint kövessük az idegszál útját felfelé lábunkon. Az ülőideg egy többszörös idegcsoport, mely az ágyéki gerincből lép ki. Ezeken az idegeken futnak le a láb izmait mozgató impulzusok, illetve felfelé a lábat ért külső ingerek információi. A fájó és feszült hát kezelése szempontjából ezek a reflexpontok különös figyelmet érdemelnek. Sohase felejtsük el, hogy a kezeléseket mindkét kezünkön és lábun­kon el kell végezni a hatás fokozása érdekében.

A feszült nyak ellazításának másik módszere a vállrángatás. Emel­jük fel vállunkat egészen a fülünkig, majd eresszük újból le, és ismé­teljük meg az egészet négyszer-ötször egymás után. A következő lé­pésben ismét emeljük fel vállunkat a fülünkig, majd húzzuk hátrafelé, mintha egy narancsot akarnánk kifacsarni a lapockáink között. Lazít­sunk, majd ismételjük meg ezt a gyakorlatot is négyszer-ötször egy­más után.

Amikor végeztünk, kézfejünket csuklóból jól rázzuk le, mintha vi­zet ráznánk ki belőlük. Ez tovább fokozza a vérkeringést, illetve a fe­szült izmok ellazulását. A kézrázást körülbelül tizenöt másodpercig végezzük.

A reflexológia vagy masszázs, mint a természet nyugtatószere

A masszázsra úgy is tekinthetünk, mint természetes nyugtatóra. Ne siessünk, hagyjunk időt a teljes reflexmasszírozásra, mely segít, hogy a természet elvégezhesse munkáját és lenyugtassa egész szerve­zetünket. Ha még nem vagyunk elég magabiztosak a reflexpontok el­helyezkedést illetően, azt javaslom, tanulmányozzák az ábrákat. Erre olyan időpontot szemeljünk ki, amikor biztos, hogy nem zavarhatnak meg bennünket.

A nyomás erőssége olyan nagy legyen, amit még kényelmesen el tudunk viselni, ezzel is elősegítve a feszültségek gyorsabb felszabadu­lását és szervezetünk természetes ellazulását.

Az emésztés fokozása

A stressz kiváltotta gyomorsav-növekedés okozza a legtöbb gyomor­panaszunkat, hisz idővel a keletkezett savtöbblet marni kezdi a gyo­mor falát. Ezt a betegséget „ideges gyomornak” is szokták hívni.

Az ilyen jellegű fájdalmak gyors csökkentésére a legjobb, ha a hü­velyk- és mutatóujj közötti bőrt kezdjük el masszírozni, ami kimon­dottan nagy segítségünkre lehet, ha dolgozunk, hisz ilyenkor nincs időnk arra, hogy a teljes körű masszázskezelést elvégezhessük. A két ujj között kifeszülő bőrön találni fogunk úgy 2 cm távolságra a kiala­kult háromszög belsejében egy puha pontot, amit a nyomás és csípés masszírozási eljárás alkalmazásával ingerelhetünk. Ez az ingerlés elő­segíti majd az emésztőrendszerünk működésének helyreállítását. Ezt a gyors kezelést kiegészíthetjük a hüvelykujj alat­ti domb masszírozásával is..

Időről időre fülünket is jól dörzsöljük át a véráramlás fokozása ér­dekében. Ennek hatására testünk, ide­geink teljesen ellazulnak majd.

A feszültségek csökkentésére már megismertünk egy nagyon egy­szerű eljárást, most szeretném ezt újra felidézni önöknek. Szorítsuk ökölbe kezünket, majd ujjainkat a kisujjal kezdve egyenként nyissuk ki, egészen addig, amíg kezünk, ujjainkkal kifeszülve teljesen szét nem nyílt. Újra szorítsuk ökölbe kezünket, és ismételjük meg az egész sort négyszer egymás után. Amikor befejeztük, dörzsöljük össze mindkét kezünket, majd jól rázzuk le, mely tovább fokozza a feszültség leve­zetésének mértékét.

Egy másik természetes stressz csökkentő módszer az ásítás és az ezt követő nyújtózás.

Lassítsuk le természetesen szívverésünket

Amikor egy erőteljesebb stressz hatás ér, melynek eredményeként szí­vünk erőteljesen dobogni kezd, legjobb, ha azonnal felfüggesztünk minden további ténykedést, és pihenünk néhány percet. Ne engedjük, hogy a feszültség és az ebből eredő düh eluralkodjon rajtunk. Ilyen­kor egy teljes körű masszázs segíthet a tökéletes lehiggadásban. Masszírozzuk meg a szív reflexpontjait, melyek a bal kezen és a bal lábon találhatók. Jól dörzsöljük meg a tenyerünket, illetve lent a kis­ujj alatti területet. Az így felélesztett energia, mely szívünkhöz áram­lik, segít a lecsillapodásban.

Az erősen dobogó szív megnyugtatásának másik egyszerű módsze­re: Bal kezünket egészen a pulzus szintjéig helyezzük jéghideg vízbe (ha kellemes, akkor mindkét ke­zünket, illetve lábunkat belemeríthetjük). Sőt akár arcunkra és nya­kunkra is fröcskölhetünk egy keveset. A vér és a testhőmérséklet hű­lésével szívdobogásunk is lassulni fog. A delfinkutatók megfigyelték, hogy amikor a csoport jéghideg vízen úszik keresztül, az állatok szív­verése teljesen lelassul. Ez a jelenség természetesen ránk, emberekre is igaz.

A feszültség és a stressz megszüntetésének 15 módja

Kezünket és lábunkat kellemesen masszírozzuk át. A masszázs segít a teljes nyugalom visszanyerésében.Emeljük fel mindkét lábunkat, valamint mentesítsük elménket a negatív gondolatoktól.

 1. Kezünket és lábunkat kellemesen masszírozzuk át. A masszázs segít a teljes nyugalom visszanyerésében.
 2. Emeljük fel mindkét lábunkat, valamint mentesítsük elménket a negatív gondolatoktól.
 3. Viseljünk mindig kényelmes cipőt, és rendszeresen sétáljunk.
 4. Szemünket becsukva képzeljünk el egy számunkra kellemes ta­pasztalatot, érzetet vagy egy helyet, ahol most legszívesebben len­nénk.
 5. Szakítsunk időt olyan cselekvésekre, amiket nagyon szeretünk csi­nálni, például valamilyen hobbi.
 6. Sportoljunk rendszeresen.
 7. Beszélgessünk barátainkkal humoros dolgokról. A nevetés csök­kenti az aggódást.
 8. Vegyünk néhány lassú és mély lélegzetet, mely segít megnyugtatni elménket, testünket és lelkünket.
 9. A víz nagyon nyugtató hatású. Üldögéljünk csobogó vízfolyás mel­lett, illetve gyakran menjünk el úszni.
 10. Végezzünk egyszerű nyújtógyakorlatokat, mely segít ellazítani a feszült izmokat és ízületeket.
 11. Rendszeres reflexmasszázs.
 12. Aludjuk ki jól magunkat mindennap, hogy szervezetünk el tudja végezni a szükséges javító munkálatait.
 13. Rendszeresen imádkozzunk vagy végezzünk lelki gyakorlatokat.
 14. Éljük életünket egységben, tisztességben, együttérzésben, hálá­ban, megbocsátásban mások iránt és feltétel nélküli szeretetben.
 15. Az ujjak közötti pontok megnyomása segít a gyors lehiggadásban. Ujjainkat összekulcsolva szorítsuk össze kezünket, amit ismételjünk meg hétszer egymás után, majd jól rázzuk le őket. Lélegezzünk mélyeket, és lazítsunk!

Hogyan fokozzuk fizikai energiánkat a stressz csökkentése érdekében?

A stresszek elviszik energiánkat, amikor testünknek nincs elég fizikai és mentális ereje a cselekvésre, akkor a felfrissítés érdekében fo­lyamodjunk a masszázs nyújtotta egyszerű lehetőségekhez. Az energia visszanyerésének érdekében első lépésben végezzünk el egy erőteljesebb masszázst a testünkön található összes reflexterületen. A méreganyagok hatékonyabb eltávolítása érdekében fektessünk kü­lönös hangsúlyt a máj pontjaira, hisz lehetséges, hogy ez okozza fáradtságunkat.

Ehhez üljünk le kényelmesen, és mindkét kezünkkel nyúljunk le és fogjuk meg egyik lábfejünket. Ujj ainkat helyezzük talpunkra, hü­velykujjainkat pedig a lábfejre. Hüvelykujjunk­kal és a kéz padozatával nyomjuk lefelé, és húzzuk kifelé lábfejün­ket. Ezzel egy időben ujjainkat mélyesszük bele talpunkba. A nyomás és csípés módszer erőteljes és fürge használatával fokozzuk lábunk vérkeringését.

Az egész lábfejet dörzsöljük át jól, aminek hatására egyszerre több reflexterületet is képesek vagyunk ingerelni. A nyomással érjünk el egészen a csontokig, majd határozott és gyors mozdulatokkal halad­junk végig az egész talpon, föl a lábujj akig. Ezután a láb hátsó részét is dolgozzuk meg, illetve körkörös mozgásokkal haladjunk felfelé láb­szárunkon. Ezt a mozdulatsort ismételjük meg másik lábunkon is.

A gyakorlat feltölti egész szervezetünket energiával, és megszünteti a feszültségeket.

Masszázs az idősek és a gyerekek számára

Nagyon szeretek masszázst tanítani az idősebb korosztálynak és a gyerekeknek. Az öregek otthonában lakók és az iskolában a gye­rekek, ha arra járok, mindig nagy érdeklődéssel várnak, hogy új dol­gokat tanulhassanak, mellyel életüket szebbé és boldogabbá tehetik. A hasi idegközponthoz tartozó reflexpont az egyik kedvencük (ez a terület a köldök alatt található, és az itt található idegek jeleket to­vábbítanak a has felső-középső részébe). Ennek a területnek az in­gerlésével ellazíthatjuk az egész testet.

A hasi idegközpont reflexpontját nagyon könnyű megtalálni. Szo­rítsuk jó erősen ökölbe kezünket, és figyeljük meg, hogy középső és gyűrűsujjunk hol találkozik tenyerünkkel. A két ujjhegy közötti ré­szen találjuk a keresett pontot. Másik kezünk hüvelykujjával nyomjuk meg a területet, és tartva a nyomást, számoljunk el lassan háromig. Ezután vegyünk egy mély lélegzetet, majd lassan lazítsuk el kezün­ket. Ismételjük meg az egész gyakorlatot hatszor egymás után, így a feszültséget, illetve a hozzá kapcsolódó ingerlékenységet könnyedén eltüntethetjük.

Ennek a technikának az alkalmazásával könnyedén levezethetjük a mások iránt érzett dühünket, amitől az illető nagyobb biztonságban fogja érezni környezetünkben magát. Egy hatéves kisfiú a következőt mondta nekem ezzel kapcsolatban.

Szorítsuk vissza a stresszt és a dühöt nevetéssel

Már korában is megemlítettük a nevetés jó hatásait szervezetünkre, amit most szeretnék kiterjeszteni az egészségre is. Egy igazi szívből jövő nevetés képes a nagyon erős érzelmi hullámzásainkat teljesen lecsendesíteni. Egy jó nevetés megszüntetheti aggodalmaskodásun­kat és feszültségünket, mivel olyan hormonokat szabadít fel ideg­rendszerünkben, melyek ezeket a folyamatokat szabályozzák. A neve­tést olyan nyugtatónak tekinthetjük, amelynek nincs mellékhatása, és óriási a gyógyító értéke.

A Kaliforniai Egyetemen kutatásokat végeztek annak érdekében, hogy igazolják, valóban fontos szerepet tölt-e be egészségünk meg­őrzésében a rendszeres nevetés. A megfigyelések szerint a nevetés rendkívül jót tesz a tüdőknek és az egész légúti rendszernek, illetve más fontos belső szervnek egyaránt. Ha naponta több alkalommal egy jót nevetünk, az felér egy ötperces evezéssel.

Meglepődve fogják tapasztalni, hogy egy kiadós nevetés mennyire képes felfrissíteni mind testileg, mind mentálisan, valamint segít fel­oldani a bennünk felhalmozódott gyűlöletet és dühöt. Tehát nevesse­nek, amennyit csak tudnak, és engedjék, hogy a feszültségek végleg eltűnjenek életükből.

A pihentető alvás titka

Önök is meg szokták dörzsölni lecsukott szemüket, amikor álmosak? Ilyenkor valójában teljesen ösztönösen az alvást serkentő reflexpont­jainkat ingereljük. Ezek a kis reflexpontok szemünk belső sarka felett helyezkednek el.

Hüvelykujjunk hegyével nyomjuk meg kissé befelé, majd felfelé ezeket a pontokat. Ha hosszúak a körmeink, akkor a mutatóujj büty­ke is kiválóan alkalmas a masszázs elvégzésére. A hüvelyk- és muta­tóujjal csípjük össze a két szemünk sarka közötti orrnyerget, és dör­zsöljük meg. A dörzsölés után tartsuk nyomás alatt a területet úgy ti­zenöt másodpercig. Ismételjük meg ezt a két lépést néhányszor.

A gyors elalvás elősegítése a fül, a nyak és a kéz reflexpontjainak masszírozásával

Az egyik barátnőm egy olyan ötletes, de ugyanakkor természetes módszert fedezett fel, melynek segítségével nagyon mély nyugalmat tud szervezetében létrehozni, olyannyira, hogy a legtöbb esetben már a gyakorlat befejezése előtt álomba szenderül.

Első lépésben az ásítás és nyújtózás eljárást végzi el, ahogy azt A kéz reflexmasszázsa című könyvemben bemutattam. Ezután körül­belül harminc másodpercig jól átmasszírozza a fül reflexterületeit. Ha az kész, a nyak Mai következnek, ahol folyamatos dörzsöléssel halad a bal kéz egyik oldalán a váll, a kar, majd a kézfej felé. Ugyanezt a jobb oldalon is megismétli. Befejezésül pedig az a gyakorlat követke­zik, melyet már ismertettünk. Barátnőm elmondása szerint nagyon fontos, hogy a gyakorlatok közben figyeljük légzésünk ütemét, mely tovább fokozza az ellazulás mértékét.

A lábmasszírozó eszköz használata a mély és pihentető alvás érdekében

Nagyon kedvelem azt a lábmasszírozó eszközt, melyet letehetünk a földre, és talpunkat könnyedén görgethetjük rajta fel és le. Ennek se­gítségével a talp összes reflexpontja ingerelhető, mely úgy ellazíthat­ja egész testünket, hogy azonnal álomba szenderedünk. Szervezetünk megnyugvása azt jelzi, hogy minden mirigyünk és szervünk természe­tesen működik, stressz, illetve feszültségek nélkül.

Az így előidézett alvás során szervezetünk új sejteket és szöveteket hoz létre. Ez a legtermészetesebb állapot a gyógyulás számára.

Kerüljük az álmatlanságot kiváltó tényezőket

A mély alvás előidézése érdekében lélegezzünk mélyeket, és a ref­lexmasszázs segítségével nyugtassuk le teljesen szervezetünket. Ha valami megakadályozza elalvásunkat, ami miatt nyugtalannak érez­zük magunkat, rögtön nézzünk körül környezetünkben, s keressük ennek az okát. Ha például a szobában uralkodó fényviszonyok zavar­nak bennünket, akkor használhatunk egy szemellenzőt. Ha a zajok az álmatlanság kiváltói, helyezzünk füldugót fülünkbe. Rossz az időjá­rás? Ha túl hideg van, vegyünk magunkra alsónadrágot. Nagy meleg esetén helyezzünk egy nedves és hűvös ruhát lábunk, illetve kezünk alá, valamint kapcsoljunk be egy ventilátort. Az álom akkor is elkerülhet bennünket, ha a kora délutáni órákban koffeines kávét ittunk. Jobb, ha megjegyezzük azt a szabályt, hogy délután négy óra után már ne fogyasszunk semmilyen stimuláló szert. A betegségek ideje alatt kialakuló álmatlanságot a rendszeres reflexmasszázzsal és az általa nyújtott pihenéssel, illetve megnyugvással kerülhetjük el. Meglátják, hamarosan önök is egy jót fognak aludni.

Az álmatlanság elkerülése masszázzsal

Amikor már nagyon fáradtnak érezzük magunkat, de se hogysem si­kerül elaludnunk, alkalmazzuk a következő kis gyakorlatot. Feküd­jünk hanyatt, és karunkat kulcsoljuk össze a mellkasunkon. Összekul­csolt ujjainkat hét másodperces időtartamban préseljük jól össze úgy, hogy az ujjak közötti nyomás a kézhez legyen közel. Lazítsuk el a nyomást, és összekulcsolt ujjainkat a nyomás-lazítás eljárás alkalma­zása mellett toljuk egészen fel a bütykökig. Csukjuk be szemünket, és lélegezzünk jó mélyeket. A belégzés ütemére préseljük össze ujjain­kat, mely a közöttük található reflexpontokat ingerli majd. Kilégzés­kor lazítsuk el a nyomást, és vele együtt egész testünket. Ismételjük meg még egyszer az egész gyakorlatot.

A feszültségek megszüntetésére és az alvás előidézésére ismerjünk meg még egy reflexpontot, mely a homlokunk két oldalán, közvet­lenül a szemöldökünk külső végpontjában helyezkedik el. A mutató­ujj hegyének, vagy az egyik bütyök használatával ingereljük mindkét pontot egyszerre, körülbelül tizenöt másodpercig. A nyomás, lazítás váltogatásának együttes alkalmazásával ismételjük meg a gyakorlatot háromszor-négyszer egymás után.

Alvást elősegítő ételek

A különböző ételek megváltoztatják szervezetünk és idegrendszerünk működését, amely ebből kifolyólag alvásunkra is kihathat. A különfé­le tejtermékek, mint például a friss tehéntúró elősegítheti a jobb al­vást. A meleg tejjel együtt elfogyasztott banán vagy kenyér köztudot­tan álmosságot okoz. Az ételekből a véráramba jutott aminosav feljut agyunkba, és jelzi számára, hogy fáradtak vagyunk. Az egyik legjobb recept, amely eddig még mindenkinél bevált, az, ha egy csésze forró vizet összekeverünk egy teáskanál mézzel, valamint almaecettel vagy friss citromlével. Lassan kortyolgatva fogyasszuk el az így előállt ke­veréket. Miután elfogyasztottuk italunkat, jól mossuk meg fogunkat, hogy eltávolítsuk róla a rátapadt mézet és ecetet. Ha ezzel is megvagyunk, bújjunk gyorsan ágyba, és meglátjuk, kis idő múlva mély álom­ba fogunk szenderedni.

Figyeljünk a légzésünkre

Ha stressz hatás alatt állunk, figyelmünket helyezzük légzésünk üte­mére. Vegyünk néhány mély lélegzetet elősegítve így az ellazulást. Ezzel egy időben gondoljunk kellemes gondolatokra, melyek hama­rosan elménket is lenyugtatják majd. A lélegzet és az elme megnyug­vásával párhuzamosan, testünk is lenyugszik majd. Ennek hatására hamarosan érezni fogjuk a belső feszültségek megszűnését, és kel­lemes könnyedség lesz úrrá rajtunk. A lazulás fokozása érdekében most is masszírozzuk meg a tenyér közepén található hasi idegköz­pont reflexpontját.

Mit tegyünk, amikor testi rendellenesség okozza álmatlanságunkat?

Amikor fájdalmakkal küszködünk és testünk feszült, igen nehézkes­nek találjuk majd az elalvást. A megfeszült izmok megakadályozzák a vér természetes és akadály nélküli áramlását. Ha valamilyen duzzadás vagy hólyag van testünkön, ez tovább csökkenti a vér szabad áram­lásának mértékét. Ennek elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy ezeken a területeken elősegítsük a vér áramlását, mely képes meg­szüntetni az ott felhalmozódott feszültségeket. Erre a legjobb mód­szer most is, ha az adott területhez tartozó reflexpontot jól megmasszírozzuk kezünkön.

A masszázs mindig segít testünk megnyugtatásában és a vér­áramlás fokozásában. Természetesen ennek köszönhetően a gyógyu­lás folyamatai is felgyorsulnak, és hamarosan újra élvezhetjük a fáj­dalmaktól mentes kellemes alvás örömeit.

A kiválasztószervi gondok megszüntetése

A kiválasztószervi gondok is okozhatnak álmatlanságot. Működésük­ben ezek a szervek a belső órát követik, függetlenül attól, hogy alszunk, vagy ébren vagyunk. Megerősítésük érdekében masszírozzuk meg a végbél, a tüdő, a vese és a húgyhólyag masszázsterületeit, mely fo­kozza a salakanyagok távozását.

Mindezek mellett, a szervezet kiegyensúlyozott működése érdeké­ben jól dörzsöljük át a nyirokrendszer, a mellékvese és a szív masszázspontjait is. Természetesen az eredmény sem fog sokáig váratni magá­ra, és már aznap éjszaka nagyon mély alvásban lesz részünk.

Néha egy kedves szó hegyeket képes megmozgatni

Kedves Weblapszerkesztő!

Szerintem az Isten nem egy olcsó hasonmást készített, ami­kor megteremtette az embert. Mindannyiunk szervezete egy tökéletes művészi alkotás, mely képes arra, hogy stimuláció­kon keresztül megújítsa önmagát. A legtöbb fizikai formát öltő betegség olyan mentális vagy lelki problémák kivetülése, mint például az egyedüllét, a stressz, a környezeti nyomás, a nem kedvező körülmények, bevett szokások… stb. Sok eset­ben egy megfelelő tanács sokkal gyorsabb gyógyuláshoz ve­zethet, mint az orvos által felírt kezelések vagy gyógyszerek. Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a gyógyszerek tompítják érzékeinket, de a megfelelő pillanatban egy szeretetteljes mozdulat vagy szó hegyeket képes megmozdítani. Fokozza az illető életkedvét, és megmutatja számára, hogy ő is egy értékes ember, aki megérdemli mások szeretetét.

Sikerült megtanulnom az idegesség és feszültség lecsök­kentésének egy módját. Stressz hatás alatt a faggyúmirigyek túlterhelődnek, amely gyakran vezethet pattanások megjele­néséhez testünkön. Masszázskezelések sorával lecsökkenthet­jük belső feszültségünket, mely lelassítja a faggyúmirigyek olajkiválasztását, és visszaállítja azok normális működését. Azt is megfigyeltem, hogy a talpakon keresztül elindított energiaáramlással, melyek ingerlését folytatjuk a kézen, a singcsonton, valamint a karokban futó radiális idegekben, majd a nyakban és vállban, befejezésül pedig az arc, a kopo­nya és a fül masszázspontjait átdörzsölve, barátaink új ember­ként születhetnek újjá.

Tisztelettel,

Nagy Ilona